ALÅ


Vision


Vår vision är att verka för ett mer hållbart samhälle genom att skapa en god närmiljö för boende, djur och natur.

Vilka är ALÅ AB

ALÅ AB är ett konsultföretag med mer än 30 års erfarenhet inom samhällsutveckling- och infrastrukturprojekt i hela landet. I våra uppdrag strävar vi efter effektiva lösningar där miljö och hälsa står i fokus.

Medarbetare inom ALÅ AB har fördjupade kunskaper inom infrastruktur, bullerreducerande åtgärder, samhällsplanering, plan- och bygglagen och miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbeskrivningar.

img-id

Åke Alexandersson

Åke är i grund och botten spåringenjör där han har varit verksam inom ledande infrastrukturprojekt. Han har mer än 30 års erfarenhet av projektledning och är grundare av ALÅ AB. De senaste 15 åren har Åke varit med och drivit bullerreducerande åtgärder både nationellt inom Banverket/Trafikverket och inom Stockholmsområdet på Trafikförvaltningen. Åke drivs av innovativa kostnadseffektiva lösningar i sin strävan efter en god närmiljö. 2017 tilldelades Åke Stockholms läns landstings eldsjälspris.

img-id

Lisa Alexandersson

Lisa är i grunden elkraftsingenjör och har mer är 30 års erfarenhet av projekt inom infrastruktur och kärnkraft. Hon har bred kunskap inom tidplanering, ekonomi och projektledning. Lisa är grundare av ALÅ AB.

img-id

Mernaz Mahdavi

Mernaz är i grunden samhällsplanerare och har en innefattande roll som byggledare med fokus på lokala bullerskyddsåtgärder. Hon samordnar kontakten med kommun och entreprenör i form av hantering av bygglovsprocessen samt har daglig kontakt med berörda fastighetsägare. Mernaz har goda kunskaper inom PBL och MB.