Projekt


ALÅ AB kan erbjuda våra kunder:
• Projektledning
• Projekteringsledning
• Byggledning
• Bygglovshantering
• Tidplanering
• Produktionsledning och överlämning
• Kvalitetsgranskning och riskhantering
• Byggakustik och samhällsakustik
• Utredningar inom miljö- och hälsa med fokus på buller
• Processledning inom databaser

Projekt i ett urval

Roslagsbanan

img-id

I samband med utbyggnaden av Roslagsbanan har Trafikförvaltningen/SL lagt stora resurser för att minska bullerstörningar längs hela banan och anpassar både utbyggnaden och tågen för att skapa en bättre närmiljö med hänsyn till boende, djur och natur. För att dämpa buller från järnvägen genomförs en rad olika åtgärder vid källan, men även kompletterande åtgärder på enskilda fastigheter. Projektet Buller och övrig omgivningspåverkan har pågått sedan 2011 och beräknas pågå till 2020.

Roller i projektet:

• Projektledare Buller och övrig omgivningspåverkan
• Byggledare lokala bullerskyddsåtgärder
• Bygglovsarkitekt
• Tidsplanerare lokala bullerskyddsåtgärder
• Miljöstöd

Läs mer om projektet: SLL Roslagsbanan

Saltsjöbanan

img-id

I samband med moderinseringen av Saltsjöbanan har Trafikförvaltningen/SL genomfört en rad olika åtgärder vid källan kompletterat med åtgärder på enskilda fastigheter för att minska bullerstörningar längs hela banan. Projektet Buller och omgivningspåverkan är inne i slutfasen, där pågående bullerskyddsåtgärder planeras avslutas inom 2018.

Roller i projektet

• Projektledare Buller och övrig omgivningspåverkan
• Byggledare lokala bullerskyddsåtgärder
• Tidsplanerare lokala bullerskyddsåtgärder


Läs mer om projektet: SLL Saltsjöbanan

• Projektledare bullerskyddsåtgärder

Utredning - Bullerskyddsåtgärder vid Nockebybanan och del av Tvärbanan

img-id

För att nå Trafikförvaltningens långsiktiga mål avseende bullernivåer (45 dB(A) inomhus och 70 dB(A) utomhus vid en uteplats vid fasad) behövs bullerskyddsåtgärder utmed Nockebybanan och Tvärbanan. Utredningen syftar till att detaljstudera åtgärdsbehovet och bedöma möjligheten att använda innovativa bullerskyddsåtgärder för att öka kostadseffektivitet och minska påverkan på landskapsbild.

Roller inom projektet

• Expertstöd inom bullerfrågor
• Utredare

Mer info kommer snart

Saltsjöbanas upphöjning

img-id


Saltsjöbanans upphöjning, Nacka station, innebär att Saltsjöbanan höjs upp på en bro vid nuvarande Nacka station för att skapa två passager och ytor för kommersiella lokaler under banan.

Roll inom projektet:

• Expertstöd inom bullerfrågor

Läs mer om projektet: SLL Nacka upphöjning

Lindingöbanan

img-id

I samband med upprustningsarbetet på Lindingöbanan har bullerskyddsåtgärder genomförts för att möjliggöra Trafikförvaltningens långsiktiga mål avseende bullernivåer.

Roll inom projektet:

• Projektledare bullerskyddsåtgärder

Röda linjen

img-id

I samband med storsatsningen på tunnelbanans röda linje har bullerskyddsåtgärder genomförts för att möjliggöra Trafikförvaltningens långsiktiga mål avseende bullernivåer.

Roll inom projektet:

• Projektledare bullerskyddsåtgärder

Ostlänken

img-id

Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Södertälje och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil. Stationer för av- och påstigning planeras på fem platser: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping.

Roll inom projektet:

• Granskare planeringsunderlag delsträcka Nyköping (OLP3)

Läs mer om projektet: TRV Ostlänken